UWAGA! Termin pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 125612/7 zniesiony!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 104,23m2, do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne-piwnicy nr 6 o powierzchni 17,54m2, dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 125612/7 [NKW: SZ1S/00125612/7]

Uwaga: w treści księgi wieczystej numer SZ1S/00125612/7 lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6; łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi zgodnie z księgą 121,87m2, gdzie powierzchnia lokalu wynosi 104,23m2 a piwnicy 17,64m2;zgodnie natomiast z wypisem kartoteki lokali powierzchnia piwnicy wynosi 17,54m2, natomiast łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 121,77m2; zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6, natomiast w rzeczywistości lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego-piwnicy nr 6.

Położenie nieruchomości: Szczecin, Milczańska 29/6

Suma oszacowania wynosi 280 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (tj.do dnia 28-10-2019r.) w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.  81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045)