Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 117641

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2022 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 142, odbędzie się: druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, korytarza wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,35 m2; łączna powierzchni użytkowa wynosi 54,40 m2; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 117641 [NKW SZ1S/00117641/0] z własnością lokalu związany jest udział 648/10000 we wspólnej części budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW 82623.

  • Lokal mieszkalny należy do dłużnika: Tomasz Borchert
  • Położenie nieruchomości : Szczecin, ul. Okulickiego 77E/4

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł.

Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i dożywotnia służebność mieszkania, polegająca na prawie wyłącznego korzystania przez uprawnioną z całego lokalu.

Wartość ograniczonego prawa rzeczowego -służebności mieszkania została ustalona na kwotę: 112 700,00 zł.

Na nieruchomości ustanowione jest również prawo dzierżawy które zostało ustalone na kwotę 2 700 zł.

Łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego i dzierżawy wynosi: 115.400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-04-2022 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX Oddział w Szczecinie 81 14401143 0000 0000 1606 1204.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 2 nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015 r. poz. 1045)