UWAGA! Termin pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 125612/7 zniesiony!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 104,23m2, do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne-piwnicy nr 6 o powierzchni 17,54m2, dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 125612/7 [NKW: SZ1S/00125612/7]

Uwaga: w treści księgi wieczystej numer SZ1S/00125612/7 lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6; łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi zgodnie z księgą 121,87m2, gdzie powierzchnia lokalu wynosi 104,23m2 a piwnicy 17,64m2;zgodnie natomiast z wypisem kartoteki lokali powierzchnia piwnicy wynosi 17,54m2, natomiast łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 121,77m2; zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6, natomiast w rzeczywistości lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego-piwnicy nr 6.

Położenie nieruchomości: Szczecin, Milczańska 29/6

Suma oszacowania wynosi 280 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (tj.do dnia 28-10-2019r.) w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.  81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 7524/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 142, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 80/3 o powierzchni 0,0700 ha, położoną w obrębie 0003, Dobra, gmina Dobra (Szczecińska), powiat policki, województwo zachodniopomorskie, działka jest niezabudowana, nieużytkowana, działka nie posiada samodzielnych przyłączy infrastruktury technicznej, dostęp do mediów w zasięgu, na działce występują utrudnienia inwestycyjne w postaci drzewostanu, w tym drzew owocowych, podziemnych sieci infrastruktury technicznej, ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny; działka położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra działka znajduje się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki A – w zakresie usług publicznych, dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7524/7 [NKW: SZ2S/00007524/7].

Położenie nieruchomości: obręb 0003, Dobra, gmina Dobra (Szczecińska)

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045).

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 16868/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji – poddaszu) w budynku wielorodzinnym, składającego się z trzech pokoi (dwóch sypialni oraz pokoju dziennego), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 69,10 m2 . Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o pow. 8,4 m2 , pomieszczenie gospodarcze nr 2 (garaż) o pow. 18,5 m2 oraz pomieszczenia na strychu o pow. 24,62 m2 ; łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 120,62m2; pomieszczenie na strychu zostało zaadaptowane na cele mieszkalne, wydzielono pokój z częścią łazienkową oraz korytarz. Pomiędzy kondygnacją mieszkalną (trzecia kondygnacja budynku) a strychem wykonano schody łączące obie kondygnacje; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16868/6 [NKW SZ2S/00016868/6].

UWAGA! Zgodnie z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz piwnicy numer 5 o powierzchni 8,4m2, pomieszczenia gospodarczego numer 2 o powierzchni 18,5m2, pomieszczenia na strychu o powierzchni 24,62m2;

W rejestrach prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach nie odnaleziono żadnego wniosku dotyczącego pozwolenia na zmiany w lokalu, w szczególności dotyczące adaptacji strychu.

Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 198/10000 wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW nr SZ2S/00007655/4. (w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wskazano – jako oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej nr KW 75769, obecnie jest to numer SZ2S/00007655/4).

Położenie nieruchomości: Mierzyn, ul. Grafitowa 27/6 , gmina Dobra.

Suma oszacowania wynosi 368 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.