Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości nr KW 183263/9

Km_3054_15_P_0022_ID1604721

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-04-2024r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę pod adresem Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 SZCZECIN w sali nr 136, odbędzie się :

pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny usytuowany jest na VI piętrze w budynku wielorodzinnym,
składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz hollu o łącznej powierzchni użytkowej 43,70 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,21 m2 (łączna powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniem przynależnym 45,91 M2); dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 183263/9 [NKW: SZ1S/00183263/9] z lokalem mieszkalnym związany jest udział 12/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia udział w nieruchomości należy do dłużnika: Konrad Soszyński położenie nieruchomości: Szczecin, ul. Kaliny Antoniego 8/27, przeznaczenie gospodarcze : lokal mieszkalny

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 części wynosi 182 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to. jest 18 250,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX Oddział w Szczecinie 81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim
uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045)

Komornik Sądowy
Marcin Łaniewski