Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr Km 771/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że : w dniu 09-10-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę pod adresem Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 SZCZECIN w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni 41,11m2 ; lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, składający się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki o łącznej powierzchni 41,11m2; lokal posiada balkon dostępny z pokoju dziennego; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00045878/1.

Każdoczesnemu właścicielowi lokalu nr 4 położonego w budynku przy ul. Kresowej 10 w Policach, w ramach udziału związanego z tym lokalem, przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej o powierzchni 8,23m2, usytuowanej w kondygnacji podziemnej budynku.

Zgodnie z oświadczeniem dłużnika oraz informacją uzyskaną od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kresowej 10 w Policach ustalono, że miejsca postojowe usytuowane w obrębie nieruchomości są położone na częściach wspólnych nieruchomości, nie są przypisane do lokali mieszkalnych a mieszkańcy użytkują je na zasadach wyłączności w oparciu o normy dobrego współżycia sąsiedzkiego.

Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 4111/114542 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku objętych księgą wieczystą numer SZ2S/00023177/7.

  • Położenie nieruchomości: 72-010 Police, ul. Kresowa 10/4
  • Nieruchomość należy do dłużnika: Jacek Korczyc
  • Przeznaczenie gospodarcze: lokal mieszkalny

Suma oszacowania wynosi 274 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX Oddział w Szczecinie 81 14401143 0000 0000 1606 1204.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z Ustawą z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zmiana wynikająca z Dz.U. z 2015r. poz. 1045)